Ugrás a lap tetejére

Információ a nyereményjátékról.A Szervező oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Nyereményjátékot kizárólag a Szervező indítja.
Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték Szabályzatának módosítására.

1. A Páros Stílusverseny a STYLE.hu Stylemagazin, a továbbiakban Szervező.

2. A Nyereményjáték időtartama

Fotó feltöltés kezdete: 2014.02.14. 12:00
Szavazás kezdete: 2014.02.17. 12:00
Szavazás vége: 2014.03.03. 12:00
Eredményhirdetés: 2014.03.04. 12:00


3. Nyeremények

A Nyereményjáték pályázói az egyes pályázati fotókra leadott szavazatok összpontszáma arányában jogosultak a honlapon feltüntetett nyereményekre, melyek a pályázón kívül más személyre nem ruházhatók át. A nyeremények ellenértéke készpénzre nem váltható.

4. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, Internet-felhasználó, természetes személy pályázó, aki a pályázati kiírásnak megfelelő fotó feltöltésekor megadja e-mail címét.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a Nyereményjáték során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a pályázó figyelmét a Nyereményjáték szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha valaki a Nyereményjátékban harmadik személy által regisztrált e-mail cím felhasználásával vesz részt. Amennyiben a játékos harmadik személy által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a játékhoz, kérje - a fotó elküldése előtt - az e-mailcím jogosultjának hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, az e-mail cím jogosulatlan használatából eredő jogvitákban a Szervező nem vesz részt, azok következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.

5. A jelentkezés menete, a pályázati fotóval kapcsolatos kritériumok:

Csak .JPG formátumú képek engedélyezettek. Maximális képméret 2MB.
Csak egy fotóval nevezhetsz.
A fotón mindkettőtök arca jól látható legyen.
A fotó grafikát, szöveget nem tartalmazhat.
Ajánlott képarány 3:4.

A fotó akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A fotó beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

A Nyereményjáték időtartama alatt egy pár csak egy alkalommal nyerhet. A játékban csak valós adatok megadásával lehet részt venni. A valótlan vagy olyan adatokkal történő részvétel, amelyet a Nyereményjáték pályázója nem tud hitelt érdemlően igazolni, automatikusan érvénytelennek minősül és a játékból történő kizárást vonja maga után. A Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a fentiekben foglaltakat. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a pályázót terheli. A Szervező nem vállal felelősséget az érvénytelen módon résztvevők kiszűrésének sikeréért.

A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.

6. A játék menete, a szavazás szabályai

A pályázók által határidőben beküldött fotókra 2014.02.17. 12:00 órától 2014.03.03. 12:00 óráig lehet leadni. Az ezt követően beérkezett szavazatokat a Szervező az eredmény megállapításánál már nem veszi figyelembe. A Nyereményjáték nyereményeit a legtöbb szabályosan leadott szavazatot szerzett pályázók nyerik el.

Egy IP-címről egy fotóra 3 óránként adható le szavazat!
A Szervező által diszpreferáltnak minősül az ugró IP címekről érkező -
a hasonló jellegű Nyereményjátékoknál általában megszokottat meghaladó -
aránytalanul nagy mennyiségű szavazat, az ilyen módon jogtalan előnyhöz juttatott fotók kizárásra kerülnek.

7. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele

A nyertesek neve megtekinthető 2014.03.04. 12:00-tól a Stylemagazin honlapján.

A nyeremények átvételére a Szervezőnél kerül sor, melyről a nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyereményeket kizárólag a fotón szereplő személyek vehetik át a Szervező irodájában. Szervező csak a nyerteseket értesíti. A nyertes a Szervezővel köteles együttműködni a Nyeremény átadása céljából. A Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a résztvevőkkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Jogi út kizárva.

Amennyiben a nyertes Nyereményjátékos az e-mailben megküldött értesítésre és tájékoztatásra nem reagál 10 napon belül, úgy Szervező további e-mail üzenetet a nyertes Nyereményjátékos részére nem továbbít. Ez esetben a Szervező pótnyertest hirdethet.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertesek nevét, fotóját tömegtájékoztatási médiában. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön. A nyertes a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul neve és fényképe nyilvánosságra hozatalához, továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre áll média interjú céljából, valamint hogy a róla készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen felhasználja.

A Nyereményjáték során visszaélés vagy a Nyereményjáték szabályzat megszegésének gyanúja, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

8. A Nyereményjátékból kizárt személyek

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a nyereményeket felajánló Partnerek munkavállalói, a Nyereményjátékkal kapcsolatos megbízottai, alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, illetve akik a Nyereményjáték marketingcéljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A Nyereményjátékban való részvételre és nyereményre csak az a pályázó jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Nyereményjátékos azonosításához szükséges adatokat. A Nyereményjátékos által megadott adatok pontatlanságáért /hiányosságáért /hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező nem vállal felelősséget egyetlen pályázóval, felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Nyereményjáték szabályzatában foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban.

Szervező a Nyereményjátékból kizárhatja azt pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőeljárást kezdeményezhet azzal a pályázóval szemben, aki

más résztvevő regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel) visszaél a Nyereményjáték weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során jogosulatlan előnyhöz jutni.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

9. Adatvédelem

A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az önként megadott személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a nyilvántartásában rögzítse, felhasználja és kezelje, továbbá a fenti célból üzenetet küldjön a résztvevőnek, illetve nyerés esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan kezelje, nyilvánosságra hozza.

Szervező kötelezi magát, hogy a pályázók adatait bizalmasan kezeli, azokat a Nyereményjátékon kívül semmilyen egyéb célra nem használják fel, kivéve hírlevél küldés céljából, amennyiben a Nyereményjátékos feliratkozott a Stylemagazin.hu hírlevélküldő szolgáltatására.

A Nyereményjátékosok az adatkezelés szabályait illetve a Nyereményjáték szabályzatát a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadják.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: info[kukac]style[pont]hu.

10. A Szabályzat elfogadása

A fotó elküldésével a pályázó elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte, megértette és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.

A Nyereményjátékban való részvétel a hivatalos Nyereményjáték szabályok automatikus elfogadását jelenti. A Szervező a Nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, jogi út kizárva. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Nyereményjáték szabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Amennyiben a pályázó a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Nyereményjáték szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

Mindezekre figyelemmel a Nyereményjáték hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a pályázó a Nyereményjátékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Nyereményjátékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Nyereményjáték felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

Jelen Szabályzat hatálya a Nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő személyekre terjed ki. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de fotó beküldéséhez szükséges internet hozzáférést és használat feltételeit, költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a pályázó saját maguk viselik.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező a stylemagazin.hu honlapon közzéteszi. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a stylemagazin.hu weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Valentin-napi Páros stílusverseny

Értékes ajándékokat nyerhetsz a Valentin-napon indított Páros stílusversenyünkön!

Tavaly közel 10.000 pár osztotta meg olvasóinkkal és egymással legjobb romantikus fotóját, így nem is lehetett kérdés, hogy újra meghirdetjük-e a mára már hagyományosnak tekinthető versenyünket.

Mit kell tenned, hogy megnyerd az idén is kiemelkedően értékes nyeremények egyikét?
- Tölts fel egy fotót magatokról, ami megörökítette egy szerelmes, örömteli pillanatotokat!
- Oszd meg a képet ismerőseiddel!
- Gyűjts szavazatokat!
- Élvezd a játékot!

Ha szavazóként regisztrálsz, akkor is nyerhetsz!

Nézd csak meg, mi minden van az ajándékkosarunkban!
1. díj:

Wellness hétvége a sárvári SPIRIT Hotelben 2 fő részére


A nyertes szerelmespár két napon keresztül élvezheti a legendás sárvári wellness központ háborítatlan nyugalmát.2. díj:

Gant Park Hill II. férfi és női karóra


Viseld karodon az amerikai életstílus megtestesítőjét! Az ezüstérmes pár jutalma két darab Gant karóra lesz.3. díj:

Triumph férfi-női fehérnemű szett


Kiválaszthattok néhány sexi fehérneműt és viselhetitek egymás örömére!4. díj:

Színházjegy a rendezveny.hu felajánlásából


A Madách Színház Tanulmány a nőkről című előadására kaptok 2 jegyet ajándékba.5. díj:

Közös ebéd a szerelmeddel


Az Ebédmenü.hu felajánlásának köszönhetően egy 2 főre szóló ebéd utalványt nyerhettek.6. díj:

Fleurt virágcsokor


A Fleurt jóvoltából egy csodás csokor tulajdonosa lesz a páros hölgytagja.Különdíj:

Romantikus vacsora az Almáriumban 2 fő részére


A szavazók közül kisorsolt nyertes eltölthet egy romantikus estét a kedvesével egy finom vacsora mellett.
Nemes Petra
7337p
Pongrácz Beatrix
3p
Anikó&Zsolt
52p
Sereg Ádám
50p
Maya&Tomi
1511p
Lina
381p
Karácsony Fruzsina
369p
Bednárik Tamásné
68p
Szabóné Szerencsi Éva
29p
Fátyol Nikolett
20p

Mit kell tenned, hogy megnyerd az idén is kiemelkedően értékes nyeremények egyikét?
Tölts fel egy fotót magatokról, ami megörökítette egy szerelmes, örömtelt pillanatotokat!
Aztán oszd meg a képet ismerőseiddel, gyűjts szavazatokat és élvezd a játékot!Herczeg Csilla
50p
Varga Evelin
1315p
Puskás Iza
21p
Putzpaher Ivett
20p
Beke Annamária
10p

Mit kell tenned, hogy megnyerd az idén is kiemelkedően értékes nyeremények egyikét?
Tölts fel egy fotót magatokról, ami megörökítette egy szerelmes, örömtelt pillanatotokat!
Aztán oszd meg a képet ismerőseiddel, gyűjts szavazatokat és élvezd a játékot!Sebök Sándorné
403p
Günther Anita
20p
Holonics Kata
20p
Nagy Anita
51p
Gergő & Judit
1278p
Békési Nikolett
23p
Zilinszki Ágota
21p
Udvarhelyi Anita
1p
Terzity Ildikó
23p
Horváth Erika
21p
Marosi Endre
3p
Fülei Sándorné
1643p
Judit & Gergő
23p
Rakó Éva
26p
Fehér Magdolna
21p